Jump to content
 1.  Forums

  1. 2
   items
  2. 30
   items

Activity Feed

 1. Past hour
 2. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Jamal Woolard, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho một vị trí trong tại Học viện #001. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và GIỮ TẠI HÀNG CHỜ. Trong khi xem xét đơn đăng ký của bạn, chúng tôi đã tìm thấy (các) sự cố sau với hồ sơ của bạn và chúng tôi yêu cầu bạn khắc phục chúng trước khi chúng tôi có thể tiến hành xử lý. Hồ sơ của bạn sẽ được cân nhắc một cách khách quan khi bạn đã thực hiện các chỉnh sửa sau: - 1.14 Yêu cầu bổ sung thêm bằng lái A2. - 3.1 Yêu cầu viết vào đúng trọng tâm câu hỏi hơn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn gửi hồ sơ của mình với định dạng gần đây nhất có đã gửi. Bạn có 48 giờ để khắc phục các sự cố này trước khi hồ sơ của bạn tự động bị từ chối cho đến đợt tiếp theo. Trân trọng
 3. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Devonte Cruise, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho một vị trí trong tại Học viện #001. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và GIỮ TẠI HÀNG CHỜ. Trong khi xem xét đơn đăng ký của bạn, chúng tôi đã tìm thấy (các) sự cố sau với hồ sơ của bạn và chúng tôi yêu cầu bạn khắc phục chúng trước khi chúng tôi có thể tiến hành xử lý. Hồ sơ của bạn sẽ được cân nhắc một cách khách quan khi bạn đã thực hiện các chỉnh sửa sau: - 2.1 Chỉnh sửa cho phù hợp hơn - 2.2 Chỉnh sửa cho phù hợp hơn Vui lòng đảm bảo rằng bạn gửi hồ sơ của mình với định dạng gần đây nhất có đã gửi. Bạn có 48 giờ để khắc phục các sự cố này trước khi hồ sơ của bạn tự động bị từ chối cho đến đợt tiếp theo. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 4. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Edward Jackson, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho một vị trí trong tại Học viện #001. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và GIỮ TẠI HÀNG CHỜ. Trong khi xem xét đơn đăng ký của bạn, chúng tôi đã tìm thấy (các) sự cố sau với hồ sơ của bạn và chúng tôi yêu cầu bạn khắc phục chúng trước khi chúng tôi có thể tiến hành xử lý. Hồ sơ của bạn sẽ được cân nhắc một cách khách quan khi bạn đã thực hiện các chỉnh sửa sau: - 2.1 Chỉnh sửa cho phù hợp hơn - 2.2 Chỉnh sửa cho phù hợp hơn - 2.3 Chỉnh sửa cho phù hợp hơn - 3.1 Yêu cầu viết vào đúng trọng tâm câu hỏi hơn. Vui lòng đảm bảo rằng bạn gửi hồ sơ của mình với định dạng gần đây nhất có đã gửi. Bạn có 48 giờ để khắc phục các sự cố này trước khi hồ sơ của bạn tự động bị từ chối cho đến đợt tiếp theo. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp) Đã chỉnh sửa 6 phút trước bởi huykiakia
 5. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Donal Stacks, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 6. Donal_Stacks

  Dear Quang Huy, Tôi đã chỉnh sửa lại đơn.
 7. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Najeev Pham, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 8. Nash_Yarbroughas

  Dear Quang Huy, Tôi đã chỉnh sửa, mong Captain xem lai cho tôi.
 9. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Brian Josephson, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 10. Boy_Smith

  Dear Captain Quang Huy, Tôi đã chỉnh sửa theo lời của ông , mong ông xem xét lại lá đơn Trân trọng Brian Josephson
 11. Today
 12. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Gia Huy, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 13. Ben_Thompson

  Dear Quang Huy Đã chỉnh sửa
 14. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông August Paul, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 15. august_paul

  Đã hoàn chỉnh bộ hồ sơ.
 16. Connor

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Mr Tus, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Chadwick Director of Recruitment & Training, Phone: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 17. Connor

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Mr Hollington, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Chadwick Director of Recruitment & Training, Phone: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 18. Connor

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Mr Shane, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Chadwick Director of Recruitment & Training, Phone: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 19. Connor

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Mr Antetokounmpo, Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Chadwick Director of Recruitment & Training, Phone: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 20. Connor

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Mr Shane, Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho một vị trí trong tại Học viện #001. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và GIỮ TẠI HÀNG CHỜ.. Bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ. Trân trọng Captain Chadwick Director of Recruitment & Training, Phone: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 21. Connor

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Mr Hollington, Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho một vị trí trong tại Học viện #001. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và GIỮ TẠI HÀNG CHỜ.. Bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ. Trân trọng Captain Chadwick Director of Recruitment & Training, Phone: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 22. Connor

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Mr Tus, Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho một vị trí trong tại Học viện #001. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và GIỮ TẠI HÀNG CHỜ.. Bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ. Trân trọng Captain Chadwick Director of Recruitment & Training, Phone: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 23. Yesterday
 24. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Devonte Cruise, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho học viện. Chúng tôi [đã nhận] được đơn của bạn và đã được đơn vị tuyển dụng chấp nhận. Hồ sơ của bạn sẽ được xử lý và kiểm tra lý lịch cần thiết trước khi được kiểm duyệt. Bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 25. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Edward Jackson, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho học viện. Chúng tôi [đã nhận] được đơn của bạn và đã được đơn vị tuyển dụng chấp nhận. Hồ sơ của bạn sẽ được xử lý và kiểm tra lý lịch cần thiết trước khi được kiểm duyệt. Bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 26. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Jamal Woolard, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đang gửi email liên quan đến đơn đăng ký gần đây của bạn cho học viện. Chúng tôi [đã nhận] được đơn của bạn và đã được đơn vị tuyển dụng chấp nhận. Hồ sơ của bạn sẽ được xử lý và kiểm tra lý lịch cần thiết trước khi được kiểm duyệt. Bạn sẽ nhận được phản hồi cho yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 27. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Peter Richard, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 28. huykiakia

  Bộ phận tuyển dụng và đào tạo Ngày 18 tháng 2 năm 2020 Văn phòng hành chính 27 Pershing Square, Los Santos. 560458 Dear Ông Orlando Sentinel, Cảm ơn bạn đã thể hiện sự quan tâm của bạn khi tham gia đăng tuyển sở cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi viết thư liên quan đến đơn đăng ký của bạn đã gửi cho trung tâm tuyển dụng cảnh sát thành phố Los Santos. Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký của bạn và đã đi đến quyết định CHẤP NHẬN nó. Bây giờ bạn phải báo cáo cho sở Cảnh sát Los Santos để tham dự một cuộc phỏng vấn. Trân trọng Captain Huy Giám đốc của Đơn vị tuyển dụng, Điện thoại: 9-1-1 (Không khẩn cấp)
 1. View Full Stream

×