Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/04/2018 in all areas

  1. 1 point
    Tại sao ví dụ lại phải là băng đảng da đen mà không ghi là " băng đảng " thay vì ghi là " băng đảng da đen" ?
  2. 1 point
    Mình cũng muốn làm cái này mà chưa có thời gian để làm vì h vẫn đang sửa lỗi các thứ các thứ. Cơ mà chắc chắn trong tương lai mình sẽ làm hệ thống này cho mọi người sử dụng.
This leaderboard is set to Ho Chi Minh/GMT+07:00

Announcements

×