Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/09/2018 in all areas

  1. 1 point
    Nếu cảm thấy server không open lâu dài bạn có thể không chơi đâu có ai ép bạn chơi server closed cũng có lý do riêng closed dài hạn cũng có lý do mà đâu có ai chia sẻ lý do bận việc của mình đi nói cho người khác mắc công người khác kêu xạo nếu bạn cảm thấy ở server này sẽ không open dài hạn thì bạn cứ qua server khác chơi .
This leaderboard is set to Ho Chi Minh/GMT+07:00

Announcements

×