Jump to content
Faye

Community Staff | Danh sách

Recommended Posts

COMMUNITY STAFF
Danh sách thành viên
______________________________________________________


 

| Advisor Manager (2).
- Character: Faye | Forum Account: @Faye.
- Character:
Freddy | Forum Account: @Freddy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Advisor Moderator (1).
- Character: Jean | Forum Account:  @Jean

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Chief Advisor (1).
- Character: Din Nghi | Forum Account: @DinNghi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senior Advisor (3).

- Character: Tran_MinhTuan | Forum Account: @Peter_Richard
- Character: Timmy_Nathan | Forum Account: @Wean_Gaming
- Character: Cerlier_Bieber| Forum Account: @Nguyen_Duy_Dat

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Community Advisor (2).
- Character: Blue_Martin | Forum Account: @Blue_Martin
- Character:
DeAngelo_Bulls| Forum Account: @Leonardo_leo

  Edited by Freddy
  • Like 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

| 10-2-2019 // 16:10.
           |-| Cập nhật thêm Forum Account và điều chỉnh thêm liên kết forum cho phần Forum Account.
           |-| Cập nhật lại danh sách.
           |-| Cập nhật
Ranked:
                    |+| Hidy_Jacobs từ
Community trở thành Senior.
                    |+|
Freddy_Voorhees Community trở thành Senior.
 

 
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

| 19-2-2019 // 9:00.

           |-| Cập nhật thành viên mới:
                    |+|
Martin, Tony, Katus, Sulz, Tuan, Rick, Frank.

           |-| Cập nhật Advisor Nametag (New):
                    |+| Cú pháp:
GvC_Name. 

           |-| Cập nhật chức vụ thành viên:
                    |+| Chỉnh sửa Char: Hidy_Jacobs (ANT: GvC_Hidy) từ Senior trở thành Chief.
                    |+|
Chỉnh sửa Char: Shu_Solomon (ANT: GvC_Shuutừ Community trở thành Senior.
                    |+| Xóa Char: Freddy_Voorhees khỏi Roster vì được bổ nhiệm làm Trial Administrator.

           |-| Cập nhật Advisor Nametag:
                    |+|
Hidy_Jacobs thành GvC_Hidy.
                    |+|
Shu_Solomon thành GvC_Shuu.
                    |+|
Alexander_William thành GvC_Teo.

 

| 26-2-2019 // 12:00.

           |-| Cập nhật chức vụ thành viên:
                    |+| Chỉnh sửa Char: Shu_Solomon (ANT: GvC_Shuu) từ Senior trở thành Chief.
                    |+| Xóa Char:
Teo_Bentone (ANT: GvC_Teo) khỏi Roster xin phép nghỉ việc.
                    |+| Xóa Char:
TranMinh_Tuan (ANT: GvC_Tuan) khỏi Roster xin phép nghỉ việc.
                 
       (!) Thêm Char: TranMinh_Tuan (ANT: GvC_Tuan) vào Blacklist Advisor vì không đạt tiêu chuẩn trong thời gian quan sát làm việc.
                    |+| Xóa Char:
Hidy_Jacobs (ANT: GvC_Hidy) khỏi Roster vì được bổ nhiệm làm Trial Administrator.

           |-| Cập nhật thành viên mới:
                    |+| Thêm Char:
Carmelo_Taylor (ANT: GvC_Carmelo) vào vị trí Senior Advisor. (by Daniel)
 

 

| 27-2-2019 // 16:30.

           |-| Cập nhật chức vụ thành viên:
                    |+| Xóa Char: Shu_Solomon (ANT: GvC_Shuu) khỏi Roster vì được bổ nhiệm làm Trial Administrator.
                    |+| Xóa Char:
Tony_Red (ANT: GvC_Tony) khỏi Roster xin phép nghỉ việc.
                 
       (!) Thêm Char: Tony_Red (ANT: GvC_Tony) vào Blacklist Advisor vì không đạt tiêu chuẩn trong thời gian quan sát làm việc.
                    |+| Xóa Char:
Alexander_William (ANT: GvC_Huy) khỏi Roster xin phép nghỉ việc.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

| 3-3-2020 // 22:00.

           |-| Cập nhật thành viên mới:
                    |+| Thêm Char: 
Kristian_Kostov (ANT: GvC_Kristian) vào vị trí Community qua đợt tuyển #2.
                    |+| Thêm Char: Finn_McMissile (ANT: GvC_Finn) vào vị trí Community qua đợt tuyển #2.
                    |+| Thêm Char: Ender_Jean (ANT: GvC_Jean) vào vị trí Community qua đợt tuyển #2.
                    |+| Thêm Char: Dwayne_Rolland (ANT: GvC_Khang) vào vị trí Community qua đợt tuyển #2.
                    |+| Thêm Char: Jayson_Lillard (ANT: GvC_Zekai) vào vị trí Community qua đợt tuyển #2.
                    |+| Thêm Char: Vikey_Mossy (ANT: GvC_Quynh) vào vị trí Community qua đợt tuyển #2.
                    |+| Thêm Char: Evann_Hobbs (ANT: GvC_Evan) vào vị trí Community qua đợt tuyển #2.
 

           |-| Cập nhật chức vụ thành viên:
                    |+| Chỉnh sửa Char: Carmelo_Taylor (ANT: GvC_Carmelo) từ Senior trở thành Chief.
                    |+| 
Chỉnh sửa Char: Sulzberger_Hernander (ANT: GvC_Sulztừ Community trở thành Senior.

                    |+| Xóa Char: Ka_Tus (ANT: GvC_Katus) khỏi Roster xin phép nghỉ việc. (Bảo lưu chức vụ).
  
                  |+| Xóa Char: Brian_Josephson (ANT: GvC_Frank) khỏi Roster xin phép nghỉ việc. (Bảo lưu chức vụ).

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

| 12-3-2020 // 12:00.

           |-| Cập nhật thành viên mới:
                    |+| Thêm Char: 
Thanh_Phong (ANT: GvC_Bububai) vào vị trí Community. (by Faye // Remake)

           |-| Cập nhật chức vụ thành viên:
                    |+| Chỉnh sửa Char: Sulzberger_Hernander (ANT: GvC_Sulztừ Senior trở thành Chief.
                    |+| Xóa Char: Vikey_Mossy (ANT: GvC_Quynh) khỏi Roster xin phép nghỉ việc.
                  
       (!) Thêm Char: Vikey_Mossy (ANT: GvC_Quynh) vào Blacklist Advisor vì không đạt tiêu chuẩn trong thời gian quan sát làm việc.
                    |+| Xóa Char: 
Dwayne_Rolland (ANT: GvC_Khang) khỏi Roster xin phép nghỉ việc.
                  
       (!) Thêm Char: Dwayne_Rolland (ANT: GvC_Khang) vào Blacklist Advisor vì không đạt tiêu chuẩn trong thời gian quan sát làm việc.
 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

| 1-5-2020 // 31-5-2020 |

           |-| Cập nhật thành viên mới:
                    |+| Thêm Char: Tran_MinhTuan  vào vị trí Community.(by Faye // Remake)
                    |+| Thêm Char: Timmy_Nathan vào vị trí Community qua đợt tuyển #4.
                    |+| Thêm Char: John_Nathan vào vị trí Community qua đợt tuyển #4.
                    |+| Thêm Char: Blue_Martin vào vị trí Community qua đợt tuyển #4.    
                    |+| Thêm Char: DeAngelo_Bulls vào vị trí Community  qua đợt tuyển #4.
                    |+| Thêm Char: Cerlier_Bieber vào vị trí Senior ( by Jean and Freddy // Remake )  
                    
           |-| Cập nhật chức vụ thành viên:
                    |+| Chỉnh sửa Char: Din_Nghi từ Senior trở thành Chief.
                    |+| Chỉnh sửa Char: TranMinh_Tuan từ Community trở thành Senior .
                    |+| Chỉnh sửa Char: John_Nathan từ Community trở thành Senior .
                    |+| Chỉnh sửa Char: Timmy_Nathan từ Community trở thành Senior .
                    |+| Chỉnh sửa Char: Kevin_Levin từ Community  trở thành Senior .
                    |+| Xóa Char: John_Nathan khỏi Roster xin phép nghỉ việc. (Bảo lưu chức vụ).
                    |+| Xóa Char: Kevin_Levin khỏi Roster xin phép nghỉ việc. (Bảo lưu chức vụ).
                    |+| Chỉnh sửa Char: Jean từ Chief trở thành Advisor Moderator ( vì được bổ nhiệm làm Trial Administrator ).
                    |+| Xóa Char: Suiz khỏi Roster .
                    |+| Thêm Char: Freddy bổ nhiệm vào vị trí Advisor Manager.


 

  Edited by Freddy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×